ULUSAL TASARIM GÜNLERİ | 2019 MARDİN

‘Tasarım ve Katmanlaşma’ Temalı
Ulusal Tasarım Sempozyumu
2019 Mardin

UTG-2019-POSTER-03

Tasarım nesnesi, tasarımcısı tarafından belirlenen kurallar dahilinde bir araya getirilen unsurların toplamından fazlasını ifade eder. Tasarımcının zaman içinde hayal dünyasında yarattıkları ve içinde bulunduğu fiziksel çevreden elde ettikleri, tasarım anlayışının katmanlarını oluşturur. Oluşan her katmanın tasarım nesnesine yansıyan izleri, tasarım anlayışını derinleştirirken tasarımı da olgunlaştırır. Kendi başına varlığını sürdürmeği başaran olgunlaşmış tasarım nesneleri ise zamanla yeni özellikler edinerek katmanlarını kalınlaştırırlar. Bu bakımdan katmanlaşma, tasarımın var olduğu andan başlayan ve yok olduğu ana kadar devam eden bir süreçtir.

Tasarımın fiziksel özelliklerinden fazlasına sahip olmasını sağlayan katmanlaşmanın çözümlenmesi, tasarım sürecinin geriye doğru okunmasıyla mümkün olur. Tasarım nesnesine kimliğini kazandıran katmanların, izlerinden yola çıkarak gerçekleştirilecek araştırmalar, tasarımın öz niteliklerini açıklarken, tasarımın oluşturulduğu ortam hakkında da bilgi verir. Bu durum, tasarım ve katmanlaşma kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların oldukça geniş bir alana yayılmasına ve disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirilmesine imkân tanır.

Tasarım ve katmanlaşma, ilk bakışta bir çözümleme gibi görülerek katmanların ayrıştırılması gibi görülmesine rağmen, tasarımın kendisini oluşturan unsurlardan fazlası olması nedeniyle aynı zamanda birleştiricidir. Bu nedenle tasarım ve katmanlaşma olarak belirlenen sempozyum teması dahilinde farklı uzmanlık alanlarına mensup araştırmacıları bir araya getirmek amaçlanmaktadır. Tasarımı oluşturan farklı unsurların ortak amaç dahilinde bir araya gelerek oluşturduğu farklı katmanlara benzer şekilde tasarım ve katmanlaşma konusuna; fiziksel, sosyal, psikolojik, tarihsel, küresel, yerel, ekonomik, politik, dinamikler üzerinden farklı boyut ve ölçeklerden yaklaşmak da hedeflenmektedir. Böylece yeni anlayışların geliştirilmesi ve yeni katmanların oluşması için çok unsurlu ve zengin bir tasarım ortamı oluşturmak istenmektedir.

Sempozyum Konuları

  • Mekân ve Ürün Tasarımında Katmanlaşma
  • Kentsel Ölçekte Katmanlaşma
  • Tarihsel Bağlamda Katmanlaşma
  • Tasarımın Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik Katmanları
  • Yerelden Küresele Tasarımda Katmanlaşma
  • Tasarımda Malzeme ve Katmanlaşma
  • Tasarım Eğitiminde Katmanlaşma
error: Content is protected !!